MA in English-Thai Translation
HomeM.A. in English-Thai Translation                  

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 รอบ 2*


กำหนดการ วัน/เดือน/ปี


สมัครสอบ

(ดาวน์โหลดใบสมัคร)

ใบชำระเงินค่าสมัคร


ระหว่างวันที่  10 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560


ส่งหลักฐาน

การสมัครสอบทางไปรษณีย์


ระหว่างวันที่  10 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน คลิก

8 มิถุนายน 2560
สอบข้อเขียน
10 มิถุนายน 2560ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
คลิก
20 มิถุนายน 2560

สอบสัมภาษณ์  


24 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ    คลิก

28 มิถุนายน 2560

รายงานตัว

เพื่อยืนยันการเข้าศึกษา
29 มิถุนายน 2560

รายละเอียดทั่วไปของหลักสูตร คลิกที่นี่


รายละเอียดของวิชาเรียน คลิกที่นี่


ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 2560