MA in English-Thai Translation
Curriculum and modules

แผนการศึกษา

 วิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต)

อป.621            ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล                                                        ไม่นับหน่วยกิตปีการศึกษาที่ 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

อป 612  แนวคิดทฤษฎีการแปล หน่วยกิต

อป 612  แนวคิดทฤษฎีการแปล                     หน่วยกิต

อป 623  ภาษาไทยเพื่อการแปล           หน่วยกิต

อป 623  ภาษาไทยเพื่อการแปล                      หน่วยกิต

อป 615  การศึกษาเรื่องคำและ
             พจนานุกรมเพื่อการแปล           
หน่วยกิต

อป 615  การศึกษาเรื่องคำและ
             พจนานุกรมเพื่อการแปล               
    หน่วยกิต

รวม                                                 9 หน่วยกิต

รวม                                                     9 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

อป 613  การศึกษาเปรียบเทียบ

              ภาษาอังกฤษและ

              ภาษาไทยเพื่อการแปล             หน่วยกิต

อป 613  การศึกษาเปรียบเทียบ

              ภาษาอังกฤษและ

              ภาษาไทยเพื่อการแปล                   หน่วยกิต

อป 614  ระเบียบวิธีวิจัยด้านการแปล         หน่วยกิต

อป 614  ระเบียบวิธีวิจัยด้านการแปล                หน่วยกิต

อป 633  การแปลเบื้องต้น                     หน่วยกิต

อป 633  การแปลเบื้องต้น                             3 หน่วยกิต

รวม                                                 9  หน่วยกิต

รวม                                                         9  หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 2

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

อป 800    วิทยานิพยธ์                       3 หน่วยกิต

อป 700  การค้นคว้าอิสระ 1                           หน่วยกิต

วิชาเลือก  2  วิชา                               6 หน่วยกิต

วิชาเลือก  2  วิชา                                       6  หน่วยกิต

 

สอบประมวลความรู้

รวม                                                 9 หน่วยกิต

รวม                                                       9  หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

อป  800  วิทยานิพนธ์                          หน่วยกิต

อป  701  การค้นคว้าอิสระ 2                          หน่วยกิต

วิชาเลือก  2  วิชา                                       หน่วยกิต

รวม                                                 9  หน่วยกิต

รวม                                                         9  หน่วยกิตคำอธิบายรายวิชา

อป 612            แนวคิดทฤษฎีการแปล                                                                                                            3     (3-0-9)

TP 612            Trends in Translation Theories

พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีการแปลและความสำคัญของการแปลทั้งในด้านทฤษฎีและในวิธีปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจวิธีการแปลที่
  สอดคล้องกับแนวคิด 
องค์ประกอบต่าง ๆ  ที่ทำให้การแปลบรรลุวัตถุประสงค์  กระบวนการแปล  บทบาทของนักแปล  สาเหตุของปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหาในการแปล


อป 613            การศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อการแปล                                   3     (3-0-9)

TP 613            Contrastive Studies of English and Thai for Translation

ระบบวิธีวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับความหมายที่ต้องการจะสื่อและรูปแบบที่สื่อ
ความหมายนั้น
ตั้งแต่ระดับข้อความขึ้นไป ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ในการสื่อสารอันจะมีผลต่อการแปล

 

อป 614            ระเบียบวิธีวิจัยด้านการแปล                                                                                        3     (3-0-9)

TP 614            Research Methodologies in Translation

ระเบียบวิธีวิจัยโดยเน้นกระบวนการในการทำงานวิจัยด้านการแปลเป็นหลัก  เช่น  การตั้งปัญหาและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำวิจัยด้านการแปล

 

อป 615            การศึกษาเรื่องคำและศัพทวิทยาเพื่อการแปล                                                              3     (3-0-9)

TP 615            Lexicology and Terminology for Translation

ประเด็นเกี่ยวกับคำ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์คำ และการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องคำในการแปลงานจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หลักการเบื้องต้นและระเบียบวิธีการจัดทำพจนานุกรม และการใช้พจนานุกรมภาษาเดียว
และพจนานุกรมสองภาษาเป็นทรัพยากรการแปล การสร้างและการใช้ฐานข้อมูลประมวลศัพท์เฉพาะในการแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
  

 

อป 623            ภาษาไทยเพื่อการแปล                                                                                                 3     (3-0-9)

TP 623            Thai Usage for Translation

ภาษาไทยระดับต่าง ๆ  และประเภทของงานเขียนเพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร  ฝึกเขียนการถ่ายทอดความคิด
เพื่อใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการ งานเขียนที่ใช้ในสื่อสารมวลชน และงานวรรณกรรมเพื่อให้นำไปใช้ ในการแปลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อป 633            การแปลเบื้องต้น                                                                                                         3     (3-0-9)

TP 633            Basics of Translation

การแปลข้อเขียนประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างทักษะการแปลเบื้องต้น
ความแตกต่างของกลวิธีที่ใช้ในการแปล ตลอดจนปัญหา และวิธีแก้ปัญหาในการแปล


วิชาเลือก

อป 717            เทคโนโลยีการศึกษา                                                                           3      (3-0-9)

TP 717             Translation Technology

           วิชาบังคับก่อน อป 612, อป 613, อป614, อป 615, อป 623, อป 633 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปล การพัฒนาทักษะการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีการแปลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้
ข้อมูลอินเตอร์เน็ต คลังข้อมูลภาษา โปรแกรมการจัดการหน่วยความจำ การแปลและฐานข้อมูลศัพท์ และการใช้โปรแกรมดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือช่วยแปลและเครื่องแปลภาษา รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปลในอุตสาหกรรมการแปลโดยเฉพาะ
ในการบริหารจัดการโครงงานแปลและการปรับการใช้งานโปรแกรมแปลต่างๆให้เข้ากับวัฒนธรรมและบริบทการทำงาน

 

อป 718            การฝึกฝนวิชาชีพการแปล                                                                     3      (3-0-9)

TP 718            Professional Practice in Translation

            วิชาบังคับก่อน อป 612, อป 613, อป614, อป 615, อป 623, อป 633 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

            วามรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานแปลเป็นอาชีพอิสระ การทำงานในอุตสาหกรรมการแปล การสร้างและบริหารธุรกิจการแปล
การทำการตลาด การประเมินงานแปล และงานบรรณาธิการ


อป 736            ารแปลงานวรรณกรรม                                                                                   3      (3-0-9)

TP 736            Literary Translation

            วิชาบังคับก่อน  อป.612, อป.623, อป.633 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

            จุดประสงค์ของผู้เขียนในการสื่อสารและลักษณะสำคัญของงานเขียนทางวรรณกรรม การแปลงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  เช่น  เรื่องสั้น 
นิทาน  การ์ตูน  บทกวี จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  

 

อป 737            การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน                                                                       3      (3-0-9)

TP 737             Translation in the Mass Media

            วิชาบังคับก่อน  อป. 612, อป. 623 อป. 633 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

            จุดประสงค์ของผู้เขียนและลักษณะสำคัญของงานเขียนประเภทต่าง ๆ  ด้านสื่อสารมวลชน การแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ 
เช่น  ข่าว  บทบรรณาธิการ บทความวิจารณ์  สารคดี  และโฆษณา  จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ 

 

อป 746            การแปลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                  3      (3-0-9)

TP 746            Translation in Science and Technology

            วิชาบังคับก่อน  อป.612, อป.623, อป.633  หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

            จุดประสงค์ของผู้เขียน  และลักษณะสำคัญของงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ 
เช่น  คำนิยาม รายงานการทดลอง คำอธิบายกระบวนการผลิต  แผนภูมิและตารางแบบต่าง ๆ  จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 


อป 747            การแปลงานด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ                                                     3      (3-0-9)

TP 747            Translation in Economics and Business

            วิชาบังคับก่อน  อป.612, อป.623, อป.633   หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

            จุดประสงค์ของผู้เขียน และลักษณะสำคัญของงานเขียนด้านเศรษฐศาสตร์ และงานเขียนด้านธุรกิจ การแปลงานเขียนด้านเศรษฐศาสตร์ 
เช่น  การเงิน  การคลัง  และการแปลงานเขียนด้านธุรกิจ  เช่น  การตลาดและการบริหารธุรกิจ  จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  

 

อป 748            การแปลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                              3      (3-0-9)

TP 748            Translation in Social Science and Humanities

            วิชาบังคับก่อน   อป.612, อป.623, อป.633 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

            จุดประสงค์ของผู้เขียน  และลักษณะสำคัญของงานเขียนทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

การแปลงานประเภทต่าง ๆ  เช่น  บทความทางการเมืองและการปกครอง  เอกสารทางประวัติศาสตร์  รายงานการสำรวจ 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ


อป 749            การแปลงานด้านกฎหมาย                                                                     3      (3-0-9)

TP 749            Translation in Law

            วิชาบังคับก่อน  อป.612, อป.623,  อป.633   หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

            ลักษณะเฉพาะของงานเขียนและงานแปลทางกฎหมาย  หลักการและวิธีการแปลงานเขียนทางกฎหมายประเภทต่าง ๆ   
เช่น  ตัวบทกฎหมายต่างๆ คำพิพากษา  สัญญา  บทความที่เกี่ยวกับกฎหมาย  จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

 

อป 756            การแปลล่ามเบื้องต้น                                                                            3      (3-0-9)

TP 756            Basics of Interpreting             

    วิชาบังคับก่อน  อป.612, อป.623,  อป.633   หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

        ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการล่ามติดตามตัว และล่ามพร้อมพูด การประยุกต์ทฤษฎีทางภาษาและการแปลไปใช้ในการล่าม
ทักษะต่างๆที่ใช้ในการล่าม และการวิจัยด้านการแปลล่าม


การค้นคว้าอิสระ  (สำหรับนักศึกษา แผน ข)

อป 700            การค้นคว้าอิสระ 1                                                                                  3 หน่วยกิต

TP 700            Independent Study 1 

การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการแปลหรือผลงานแปลของนักแปลที่มีชื่อเสียง หรือแปลงานวรรณกรรมหรืองานเขียนประเภทอื่นๆ
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และเขียนเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

 

อป 701            การค้นคว้าอิสระ 2                                                                                3 หน่วยกิต

TP 701            Independent Study 2

            รายงานวิจัยในสาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการแปล

 

วิทยานิพนธ์  (สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)

อป 800            วิทยานิพนธ์                                                                                           12 หน่วยกิต

TP 800            Thesis 

            การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาแปลภาษาอังกฤษและไทย
และนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัย


*หมายเหตุ* หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2558 
    อยู่ในระหว่างการขออนุมัติ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหารายวิชา