MA in English-Thai Translation
Curriculum and modules

แผนการศึกษา

 วิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต)

อป.621            ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล                                                        ไม่นับหน่วยกิตปีการศึกษาที่ 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

อป 612  แนวคิดทฤษฎีการแปล หน่วยกิต

อป 612  แนวคิดทฤษฎีการแปล                     หน่วยกิต

อป 623  ภาษาไทยเพื่อการแปล           หน่วยกิต

อป 623  ภาษาไทยเพื่อการแปล                      หน่วยกิต

อป 615  การศึกษาเรื่องคำและ
             พจนานุกรมเพื่อการแปล           
หน่วยกิต

อป 615  การศึกษาเรื่องคำและ
             พจนานุกรมเพื่อการแปล               
    หน่วยกิต

รวม                                                 9 หน่วยกิต

รวม                                                     9 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

อป 613  การศึกษาเปรียบเทียบ

              ภาษาอังกฤษและ

              ภาษาไทยเพื่อการแปล             หน่วยกิต

อป 613  การศึกษาเปรียบเทียบ

              ภาษาอังกฤษและ

              ภาษาไทยเพื่อการแปล                   3 หน่วยกิต

อป 614  ระเบียบวิธีวิจัยด้านการแปล         3 หน่วยกิต

อป 614  ระเบียบวิธีวิจัยด้านการแปล                3 หน่วยกิต

อป 633  การแปลเบื้องต้น                     หน่วยกิต

อป 633  การแปลเบื้องต้น                             3 หน่วยกิต

รวม                                                 9 หน่วยกิต

รวม                                                         9 หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 2

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

อป 800    วิทยานิพยธ์                            3 หน่วยกิต

อป 700  การค้นคว้าอิสระ 1                           หน่วยกิต

วิชาเลือก  2  วิชา                                  6 หน่วยกิต

วิชาเลือก  2  วิชา                                       6 หน่วยกิต

 

สอบประมวลความรู้

รวม                                                   9 หน่วยกิต

รวม                                                       หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

อป  800  วิทยานิพนธ์                             9 หน่วยกิต

อป  701  การค้นคว้าอิสระ 2                           3 หน่วยกิต

วิชาเลือก  2  วิชา                                            หน่วยกิต

รวม                                                   9 หน่วยกิต

รวม                                                          9 หน่วยกิตคำอธิบายรายวิชา

อป 612 แนวคิดทฤษฎีการแปล 3     (3-0-9)

TP 612 Trends in Translation Theories

พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีการแปลและความสำคัญของการแปลทั้งในด้านทฤษฎีและในวิธีปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจวิธีการแปล
ที่สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบต่าง ๆ ทำให้การแปลบรรลุวัตถุประสงค์  กระบวนการแปล  บทบาทของนักแปล
   สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการแปล


อป 613 การศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อการแปล 3     (3-0-9)

TP 613 Contrastive Studies of English and Thai for Translation

ระบบวิธีวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับความหมายที่ต้องการจะสื่อและรูปแบบที่สื่อ
ความหมายนั้น
ตั้งแต่ระดับข้อความขึ้นไป ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ในการสื่อสารอันจะมีผลต่อการแปล

 

อป 614 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการแปล 3     (3-0-9)

TP 614 Research Methodologies in Translation

ระเบียบวิธีวิจัยโดยเน้นกระบวนการในการทำงานวิจัยด้านการแปลเป็นหลัก  เช่น  การตั้งปัญหาและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำวิจัยด้านการแปล

 

อป 615 การศึกษาเรื่องคำและศัพทวิทยาเพื่อการแปล                                      3     (3-0-9)

TP 615 Lexicology and Terminology for Translation

ประเด็นเกี่ยวกับคำ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์คำ และการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องคำในการแปลงานจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หลักการเบื้องต้นและระเบียบวิธีการจัดทำพจนานุกรม และการใช้พจนานุกรมภาษาเดียว
และพจนานุกรมสองภาษาเป็นทรัพยากรการแปล การสร้างและการใช้ฐานข้อมูลประมวลศัพท์เฉพาะในการแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
  

 

อป 623 ภาษาไทยเพื่อการแปล 3     (3-0-9)

TP 623 Thai Usage for Translation

ภาษาไทยระดับต่าง ๆ  และประเภทของงานเขียนเพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร  ฝึกเขียนการถ่ายทอดความคิด
เพื่อใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการ งานเขียนที่ใช้ในสื่อสารมวลชน และงานวรรณกรรมเพื่อให้นำไปใช้ ในการแปลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อป 633 การแปลเบื้องต้น 3     (3-0-9)

TP 633 Basics of Translation

การแปลข้อเขียนประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างทักษะการแปลเบื้องต้น
ความแตกต่างของกลวิธีที่ใช้ในการแปล ตลอดจนปัญหา และวิธีแก้ปัญหาในการแปล


วิชาเลือก

อป 717 เทคโนโลยีการศึกษา 3      (3-0-9)

TP 717 Translation Technology

วิชาบังคับก่อน อป 612, อป 613, อป614, อป 615, อป 623, อป 633 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปล การพัฒนาทักษะการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีการแปลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้
ข้อมูลอินเตอร์เน็ต คลังข้อมูลภาษา โปรแกรมการจัดการหน่วยความจำ การแปลและฐานข้อมูลศัพท์ และการใช้โปรแกรมดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือช่วยแปลและเครื่องแปลภาษา รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปลในอุตสาหกรรมการแปลโดยเฉพาะ
ในการบริหารจัดการโครงงานแปลและการปรับการใช้งานโปรแกรมแปลต่างๆให้เข้ากับวัฒนธรรมและบริบทการทำงาน

 

อป 718 การฝึกฝนวิชาชีพการแปล 3      (3-0-9)

TP 718 Professional Practice in Translation

วิชาบังคับก่อน อป 612, อป 613, อป614, อป 615, อป 623, อป 633 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

วามรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานแปลเป็นอาชีพอิสระ การทำงานในอุตสาหกรรมการแปล การสร้างและบริหารธุรกิจการแปล
การทำการตลาด การประเมินงานแปล และงานบรรณาธิการ


อป 736 ารแปลงานวรรณกรรม 3      (3-0-9)

TP 736 Literary Translation

วิชาบังคับก่อน  อป.612, อป.623, อป.633 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

จุดประสงค์ของผู้เขียนในการสื่อสารและลักษณะสำคัญของงานเขียนทางวรรณกรรม การแปลงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  เช่น  เรื่องสั้น 
นิทาน  การ์ตูน  บทกวี จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  

 

อป 737 การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน 3      (3-0-9)

TP 737 Translation in the Mass Media

วิชาบังคับก่อน  อป. 612, อป. 623 อป. 633 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

จุดประสงค์ของผู้เขียนและลักษณะสำคัญของงานเขียนประเภทต่าง ๆ  ด้านสื่อสารมวลชน การแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ 
เช่น  ข่าว  บทบรรณาธิการ บทความวิจารณ์  สารคดี  และโฆษณา  จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ 

 

อป 746 การแปลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3      (3-0-9)

TP 746 Translation in Science and Technology

วิชาบังคับก่อน  อป.612, อป.623, อป.633  หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

จุดประสงค์ของผู้เขียน  และลักษณะสำคัญของงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ 
เช่น  คำนิยาม รายงานการทดลอง คำอธิบายกระบวนการผลิต  แผนภูมิและตารางแบบต่าง ๆ  จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 


อป 747 การแปลงานด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 3      (3-0-9)

TP 747 Translation in Economics and Business

วิชาบังคับก่อน  อป.612, อป.623, อป.633   หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

จุดประสงค์ของผู้เขียน และลักษณะสำคัญของงานเขียนด้านเศรษฐศาสตร์ และงานเขียนด้านธุรกิจ การแปลงานเขียนด้านเศรษฐศาสตร์ 
เช่น  การเงิน  การคลัง  และการแปลงานเขียนด้านธุรกิจ  เช่น  การตลาดและการบริหารธุรกิจ  จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  

 

อป 74 การแปลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3      (3-0-9)

TP 748 Translation in Social Science and Humanities

วิชาบังคับก่อน   อป.612, อป.623, อป.633 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

จุดประสงค์ของผู้เขียน  และลักษณะสำคัญของงานเขียนทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

การแปลงานประเภทต่าง ๆ  เช่น  บทความทางการเมืองและการปกครอง  เอกสารทางประวัติศาสตร์  รายงานการสำรวจ 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ


อป 749 การแปลงานด้านกฎหมาย 3      (3-0-9)

TP 749 Translation in Law

วิชาบังคับก่อน  อป.612, อป.623,  อป.633   หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ลักษณะเฉพาะของงานเขียนและงานแปลทางกฎหมาย  หลักการและวิธีการแปลงานเขียนทางกฎหมายประเภทต่าง ๆ   
เช่น  ตัวบทกฎหมายต่างๆ คำพิพากษา  สัญญา  บทความที่เกี่ยวกับกฎหมาย  จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

 

อป 756 การแปลล่ามเบื้องต้น 3      (3-0-9)

TP 756 Basics of Interpreting             

วิชาบังคับก่อน  อป.612, อป.623,  อป.633   หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการล่ามติดตามตัว และล่ามพร้อมพูด การประยุกต์ทฤษฎีทางภาษาและการแปลไปใช้ในการล่าม 

ทักษะต่างๆที่ใช้ในการล่าม และการวิจัยด้านการแปลล่าม


การค้นคว้าอิสระ  (สำหรับนักศึกษา แผน ข)

อป 700 การค้นคว้าอิสระ 1 3 หน่วยกิต

TP 700 Independent Study 1 

การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการแปลหรือผลงานแปลของนักแปลที่มีชื่อเสียง หรือแปลงานวรรณกรรมหรืองานเขียนประเภทอื่นๆ
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และเขียนเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

 

อป 701 การค้นคว้าอิสระ 2 3 หน่วยกิต

TP 701 Independent Study 2

รายงานวิจัยในสาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการแปล

 

วิทยานิพนธ์  (สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)

อป 800 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

TP 800 Thesis 

การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาแปลภาษาอังกฤษและไทย
และนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัย